India’s Holidays 2013

Date Holiday
2 November 2013 Naraka Chaturdasi
3 November 2013 Diwali/Deepavali
4 November 2013 Govardhan Puja
5 November 2013 Bhai Duj
8 November 2013 Chhat Puja (Pratihar Sashthi/Surya Sashthi)
14 November 2013 Muharram/Ashura
17 November 2013 Guru Nanak Jayanti
24 November 2013 Guru Tegh Bahadur’s Martyrdom Day
24 December 2013 Christmas Eve
25 December 2013 Christmas